Tanglian Thangkhal te'n mimang zong

M. TANGLIAN khua mipi in Mimang zonna nei uh.

Mr. Mangminlian Haokip of Monglham zonna pai tou jel in tuni 06 Jan 2019) in M. Tanglian khua mipi in, Tanglian khua hausa Pu Khaikhanhau Gari Saktiman zang in, M. Tanglian Thangkhal Baptist Church Saptuam lamkai Upa Zalianpau lamkaihna nuai ah, Mr. Mangminlian Haokip zongna nei uhi.

Zingchiang (7 Jan 2019) in KSO leh KKL te lamkaihna nuai ah Mr. Mangminlian Haokip zonna pai jom tou jel ding ahih dan muan huai takin thu ki za ah, Mimang zonna pai di te in Monglham khua a zing ann deih thei ding in thu ki za hi.

Mimang zonna Pu Khaikhanhau in a Gari tuak sak hi, a khua mipi te zong ki pia zou mahah hi, Thangkhal Khua hausa lak a Gam lian nei pen zong ahi a, nei leh lam a zong mi muan huai mahmah mi ahi. Tua banah Zu leh Sa a ki buai mi hilou a, taksa dan a siangtho mi ahi hi, Lamkai et tom tak huai mahmah ahi ah, Hi bang lam kai hoih i nei khak imi nam (Thangkhal) zong hampha hi. Pu Khaikhanhau aki piak zohna tung ah KHALVONTAWI in zong iki pak pih mahmah mai ah, maban a zong Social lam a imi nam khan lawhna ding a pan laa zou josem dingin Pasian om pih den ta hen.

KHALVONTAWI in, Media Incharge ki koih hi, Media Incharge te apatin lim te ana en ni. Amanna mun pen photo ah circle/round kigelh hi.

Damtak a muh khiat ahih theihna din i thumna uah phawk chiat ni

Share:

No comments:

Post a Comment

Comments not related to the topic will be removed immediately.

Recent Posts

Popular Posts

Articles

SUBSCRIBE

Thangkhal Bible in Mobile

Mobile phone a Thangkhal NT Bible koih ding dan

Read Thangkhal NT Bible

JOIN KV fb

ZOMI FINS

PHOTO GALLERY

THANGKHAL COSTUMES
TBCWD TOUR 24-Sept-2022
Kulhvum Prayer

Blog Archive