KHANGLOUTA NI AWLE!

✍️ Pastor Thangdoulal Suantak 

EPHESATE 5:14‭-‬17
Tuajiakin Laisiangthou in, aman; "Nang ihmu, khanglou inla, misi lak a kipan thou in, tuachi`n Krist in vak a hungpia ding hi," achi hi. Tuachi`n na omdan uah pilvang un, mimawte bang a omlou in, hinanleh mipilte bangin om un. Nite ahoihlouh jiakin hun lemtang kilei un. Tuajiakin mawkei unla, Toupa deihlam bang ahia chih thei un.

Khrist in mial nuai a kipan in a hung tanta a, ama vaak ah a hung puilutta hi. Tu masanglai in mial tate i na hi ua, tu in Toupa ah vaak tate i suakta uh hi.

Hichibang ahihziak a, mial a om nalai diingte i hikei ua, vaak tate om diingdan bang a i om zawk diing uh ahi 

Toupa ah i tanvou uh thupitak pen, i theihlouh leh ginlouh ziak un, sual/ siatna sila a om in, eimah leh eimah mial nuai ah i kituhlut kha-thei zeel uh hi.

Khrist in a hung zaleentaak ziak in, siatna/ khelhna hakkol ah i va-awk sawm nawnkei diing uh hi. Khelh man sihna ahi a, hilezong Pasian sil thawnpiak pen, i Toupa Jesu tungtawn a, taangtawn a hinna ahi hi.

Sil thawnpiak zousiah lak a thupi leh manpha pen, sihna pan a hung zaleensaktu i Toupa Jesu Khrist tungtawn a Pasian taa, i hih ngal ua ahihleh, amah kiang a taangtawn a hin den thei diing in, Khrist a sil hoih bawl ningkei ni, hunta zong chi ngaikei ni.

i khovel ua i sil maituahte uh leh i hun maituah touhte uh a hoihlouh mahmah ziak in, hichibang hun a sil hoih bawltute lak a i na pankhaak sam ua, tan hampha i tan samna diing uh hanchiam ni.

Siamlouh tan a i omlouhna diing un, i siamtanna uh Khrist ah i om diing uh hi. "Bangmah hituam kente" chi a gen mi ki-om mohlou ahi; hilezong i sih hun diing uh thei kuamah i omkei ua, tualeh i duhthusam bang tak in i omthei na di-uam, chih zong kuamah in i theikei uh hi.

Khelhna a om a, Pasian in a tapa tangh neihsun, mi zousiah a diing a ahung piakna zong phawk louh leh donlou a i om ua ahihleh, Pasiannthukhenna mai ah siamlouh i tang diing uh hi. i mot sawmkei diing uh hi; khelhna kheem zohsa a omden lou in, i hinna diing un khelhnate sihsan ni hang in, Khrist vaak pen eimah a i taangsak zaw ta diing uh hi. Amah i muan a, i gintat leh, a Kha tungtawn in i vaak thei sam diing uh hi.

Nunlui mizia, Cross ah kilhden a awmsa leh si khinta pen mangngilh in, i hinkhua uah i kilangsak nawnkei diing uh hi. Khrist tungtawn a Pasian in i khelhnate uh leh i buahbannate uh a hung ngaihdan a, a theihzing nawnlouh mahbang in, Amah i ginna uh tawh feltak in i omzaw diing uh hi. Mi dang mial a omlaite zong hunkhia in, vaak tate bang in etlawmtak in a im diing uh hi. Vaak a i om ua ahihleh, khelhna in i tung uah vai a hawmthei nawnkei hi.

Khelhna a om a, siamlouhtan a i omlouhna diing un, KHANGLOU in i mit uh i haksak tawntung diing ua, Khrist Jesu a om in kigingsa in i omzaw diing uh hi. Amah a omte a diing in, siamlouh tanna diing bangmah a omkei, chih i theih chiatsa uh ahi.

ROM 8:1-2
Tuajiakin, tuin Krist Jesu a om, taksa dan a omlou a kha dan a omjawte dingin siamlouh tansakna mawng mawng a om takei hi. Bang jiak ahia ichihleh Krist Jesu a om hinna dan in khialhna leh sihna dan a kipan in ahung suaktasak ta hi.

TOUPA'N A THUPHA HING PIA HEN!
Share:

No comments:

Post a Comment

Comments not related to the topic will be removed immediately.

Recent Posts

Popular Posts

Articles

SUBSCRIBE

Thangkhal Bible in Mobile

Mobile phone a Thangkhal NT Bible koih ding dan

Read Thangkhal NT Bible

JOIN KV fb

ZOMI FINS

PHOTO GALLERY

THANGKHAL COSTUMES
TBCWD TOUR 24-Sept-2022
Kulhvum Prayer

Blog Archive