Pu T Pauminlian in 'atanu' tungta'ng hilchetna bawl

Ka tanu Carolyn Chingthianmawi IAS lawhchinna tung ah social media leh printing media tuam tuam tungtawn a kipakthu phuang pawl tuam tuam te tung ah keimah a pianna pa T Pauminlian Ex President Thangkhal Sinlai Pawlpi GHQs, Ex President Thangkhal Tribe Organisation GHQs in kipakthu geen seng louh ka phuang hi. 

Ka tanu lawhchinna pe'n van Pasian gualzawl na ahi. Tua leh ka tanu tungtang thu ah gen leh sak tuam tuam te adiak a kipakpih thuphuang (like SSPP) na lak ah anu min chauh tuanna te ah hilh chian na ka nei ut hi. Tung Sianmang in ka seenzi dia ing na piak Lamneikim tawh kana kikhen ua, ama nu'n a man-leh-mual teng ing nung leh apat kikhen siang ka hi uhi. Ahi'n i'ng khuul khit nung un khankhua-nunkhua tawh kituak lou tak in ka tate, ka tute, ka mou te tawh a khosa den hi. 

Tu'n Pasian apat gil a gah goutan ka nu mit a ka muh zing kata nu neihsun  in USPC Civil Service Exam 2023 ah lawhching in, IAS tan ah sepna mu thei in a om a, ka kipakna a saang a, Abraham Pasian, Isak Pasian, Jacob Pasian, a lungdamna a ta te tung a gualzawl na pia khang thum khang li tadong a gualzawl na pia Pasian min ka phat ahi. 

Ka tanu identity lam ah gen-leh-sak, ngaihdan tuam tuam nei itam ua, ahin Pasian in kanu nawi tawh ka meh ham-leh-pau ing piak Thangkhal ham mi ka hi a, ka pu ka pa khang apat Thangkhal te ka hi ua, Thangkhal tawndan, khandan ana zui te ka hi ua, beh vai ah Thangngeu beh ka hi a, ka seen zi pen  Baite beh ahi. Tua ziak in ka tanu identity pe'n Thangkhal te ahia, Thangkhal Zomi ka hi uhi.

Ka tanu a lawhchin ni apat meel in ka kimu nai kei ua, ka gen sa bang in ka seen zi in ing khuul apat ka ta te tawh zong ka ki mu zep zep non kei uhi. Mihing hih na dol in ne lou don lou a ki om thei lou ahi man in singtang lam ah nek zon theihtheih na ah nek zong in ka khosa hi. Ka tate ka tute zong ka ngai ngut ngut hi. Hi bang insung dinmun a ka om niai nuai kawm kal a ka tanu lawhchinna ana lopsak sawm teng teng tung ah kipak thu ka gen hi. 

Vaiguan te ah pianna pa bei pianna neilou bang in ka tanu ana bawl sam kei unla, apianna a pa keimah Pauminlian damlai sam ka hi chih u leh nau, pi leh pu te teng kiang ah kung gen hi. A nu'n a deih dan dan a na teng sai leh zong kei a pianna pa tellou in bang mah bukim lou ahi chih gen tam lou in na thei diing un zong gingta ing.

Tuaziak in kou insung buai kawm kal ah sil vaisai ah ana pilvang chiat diing in kei mah a pa'n kua peuh kung ngen in kung thei sak ahi.

@Khalvontawi Media | 23-04-2024

Share:

No comments:

Post a Comment

Comments not related to the topic will be removed immediately.

Recent Posts

Popular Posts

Articles

SUBSCRIBE

Thangkhal Bible in Mobile

Mobile phone a Thangkhal NT Bible koih ding dan

Read Thangkhal NT Bible

JOIN KV fb

ZOMI FINS

PHOTO GALLERY

THANGKHAL COSTUMES
TBCWD TOUR 24-Sept-2022
Kulhvum Prayer

Blog Archive