GAWTNA CHI 10TE HILCHETNA (10 Plague)

Egypt gam a Gawtna Chi Sawmte Pasian in bang dei na zieh a atunsa e? Tuami akhietna anei ei? Aw leh amoh tunsah maimai adiei?

~ Pastor M. Thangboi Zou

Thumapui: Amasan tam Ruth Messanger simtu zousie ka jatatna Chibai ka hing buh hi.

Pastor M. Thangboi Zou
Pawtdohna Bung 6-11 na sunga Pharaoh leh Egypt mite tung a siltung khu, alian aneu atheilou um nonlou, Pasian in Egypt mite tunga atunsa Gawtna Chi Sawmte (10 Plague) thu ahi, nanleh bang zieh Pasian in Egypt mite tunga tami atunsa adiei? chi thei siemlou bang ki um thei ding hi, akhentten bang ahiding mawng aveleh amuate Pasian gingtaloute ahi zieh un, chia ngaisun pawl bang kium thei ding hi. Pasian in leitunga silkhat aumsah chienga amot umsah hilou in, azieh neia atunsa/ aumsa ahizaw bou hi.

Tua a ahileh, bangzieh pentah a Pasian in Egypt mite tunga tambang Gawtna Chi Sawm atunsa adiei? chia lungdong aum khaleh Pasian in Egypt mite guoh gawtlou in, amauten ana bieh (worship) uh a pasienpa leh pasiennu (gods & goddess) uh douna a atunsa ahizaw bou hi.

Pasian in tami gawtna chi sawmte atunsa na ziehte tam anuoi a bang in en chien vai ei:

i)          Nile lui sisan suo: Nile Bawngtal pasienpa “Hapi/Apis”, Nile pasiennu “Isis”, Nile luiveng Belamtal pasien leh pasien dangte douna ahi (Exo. 7: 14-25).

ii)         Ukeng a gawtna: Ukeng banga Lu (head) nei a pasiennu uh “Hekt” douna ahi (Exo. 8: 1-15).

iii)        Hitpi a agawtna: Senel pasienpa “Set” douna ahi (Exo. 8: 16-19).

iv)        Thou a gawtna: Ni pasien (sun god) “Re”, thou a kilang “Uatchit” pasienpa douna ahi. Tualeh Thou (flies) pasien “Bel-zebul/ Katkoke” douna atunsah akichi hi (Exo. 8: 20-32).

v)         Hima a gawtna: Bawngpi Lu bang anei “Hathor” pasiennu, guolzawlna pethei Bawngtal pasien “Apis” te douna ahi (Exo. 9: 1-7).

vi)        Uilutpi a gawtna: Natna tunga thunei “Sekhmet” pasiennu, gimna pasiennu Sanu, damna pasiennu “Isiste” douna ahi. Tualeh “Typhon” douna ahi. Typhon ahileh, mi suhdamthei (healing) pasien chia agel uh douna atunsah ahi hi (Exo. 9: 8-12). 

vii)       Giel a gawtna: Van pasiennu “Nut”, bu-le-bal hauna pasien “Osiris”, huipi pasien “Set” te douna ahi (Exo. 9: 13-35). 

viii)      Khauphe a gawtna: “Sarapis” pasien douna ahi. amauti ngaidan in tam a pasien uh Sarapis un Khauphe apat ahing veng doh thei hi achi zieh ua Pasian in Khauphe pasien uh douna dingin Khauphe zang in agawt hi (Exo. 10: 1-20). 

ix)        Miel a gawtna: Ni pasien “Re leh Horus”, van pasiennu “Nut leh Hathorte” douna ahi (Exo. 10: 21-29). 

x)         Tapa Upapen shina: “Ptah” pasien douna ahi. amaute ngaidan in tam a pasien uh “Ptah” khu “Hinna pasien” chia agintat zieh ua Pasian in Ganta upapen leh Tapa tahpen zangin shita/ tahhan toh agawt hi. 

Tualeh Gendan dang khat in, Nau neitheina pasien “Min”, numeiten nau anei chieng ua naudom pasiennu “Heqet”, aching/ akem pasiennu _“Isis”, tualeh pasien khat banga ana gel uh “Pharoah tapa”, amaute douna ahi hi (Exo. 11: 1-12:30). 

Akhupsitna: Egypt mite tunga Gawtna Chi Sawm tungte tun bangzieh tung ahiei, chi na chieng tai ma? Miten hing dong uleh a zieh na genthei ta diei ma? Tamna Gawtna Chi Sawm (10 Plague) tungte pansa ka hing lanuom ahileh, Pasian theilou a hinkhuo zangte maban khu Egypt mite tuasa gimneizaw ahidan thei chietlei chia mawl tah a tami ka hing gel ahi. Pasian thupina, Hattungnung Pasian ahidan leh Guoljoupa Pasian ahidan theisiem a A deidan a hinkhuo zat theichiet din tami thu simtu zousie Mangpa Pasian in hing umpi in hing guolzawl chiet tahen.

---

Share:

No comments:

Post a Comment

Comments not related to the topic will be removed immediately.

Recent Posts

Popular Posts

Articles

SUBSCRIBE

Thangkhal Bible in Mobile

Mobile phone a Thangkhal NT Bible koih ding dan

Read Thangkhal NT Bible

JOIN KV fb

ZOMI FINS

PHOTO GALLERY

THANGKHAL COSTUMES
TBCWD TOUR 24-Sept-2022
Kulhvum Prayer

Blog Archive