๐Ÿ™๐Ÿ’PASIAN A PIANG๐Ÿ’๐Ÿ™

✍️ Pastor Thangdoulal Suantak

๐Ÿ™PASIAN A PIANG MITE'N KHOVEL A ZOU ZEEL UH HI๐Ÿ™

Bible in, "Pasian a piang taphot in leitung a zou hi. Tualeh hih ahi leitung tung a gualzohna, i ginna uh," (1 John 5:4) a chi hi.

Tu in, Leitung (Pasian mizia tawh kikalhte) na zou sam in na thei hiam, ahihkeileh leitung in nang a hung zouzaw maw? 

Awl-awl a dou in, dou zou zeel sam in na kithei maw leh? 

Awleh, mi dangte kiang a kheemna tuntu in na pangkha maw? 

Khrist a ginna dettak nei a i na theih uh Peter, tuipi kinawng tung a zong a pai theih bang in, hentat-kolbulh na hihna pan a puikhiat a na omtheih na diing in Khrist ah na ginna a na detsak in aw. 

๐Ÿ™PASIAN A PIANG MITE'N A UNAUTE UH A IT THEI ZEELZAW UH HI๐Ÿ™

Bible 1John 5:1 na in, "Mi kuapeuh Jesu pen Khrist ahi chih gingta pen Pasian a piang ahi, tualeh kuapeuh apiangsakpa it in apiansak zong a it hi," a chi hi.

Jesu Khrist pen Pasian tapa ahi chih gingta mite'n, mikhial a khelhna sihpih teitei diing mite Pasian in a it hi, chih a thei ua, tuachiin Pasian in a itte a it sam na diing un, a lungtang uh Khrist itna in a luahdim hi.  

Ka lawm aw, Pasian thu in, "Na ham kamsuak uh chi sawh hehpihna hi gige hen," chi in Kolosate 4:6 na in a hung hilh hi. Hichibang ahihlai in, mi tampite ham kamsuak pen, Pasian gingtute puukna tunthei leh nungtolhsak thei khop a hiam thute a na hikha zeel hileh kilawm mahamh a, a dah-huai mahmah hi. 

Ginna a mi dangte tha-nemsak leh puuksia-sakte tung a gik diingdan pen, hibang in a kigen hi: 

"Tuachiin aman nungzuite kiang ah, Puuknate omlou thei ahikei, hinanleh puukna omsakte tung agik hi! Hih mi neute lak a khat a puuksak sang in, a ngawng ah buhgawina suang awhsak in tuipi ah kipai leh amah a diing in ahoihzaw diing hi," a chi hi. 
(Luke 17:1-2)‬

Hichibang ahihziak in, i ham kamsuakte, i thugelhte, i thu gen ut dante, i lunglutna silte, mi dangte puukna tunthei sil a hi-kha hiam? Chih hoihtak a et chet a ngai a, hichibang a eimah leh eimah i ki-et chian na uh ahihleh mi dangte i it diing dante uh lak a khat ahi hi. 

๐Ÿ™PASIAN A PIANG BANGCHI HIH DIING?๐Ÿ™

Bible 1John 5:1 na in, "Mi kuapeuh Jesu pen Khrist ahi chih gingta pen Pasian a piang ahi, tualeh kuapeuh apiangsakpa it in apiansak zong a it hi," a chi hi.

Jesu pen Khrist ahi a, Pasian tapa ahi chih ginna pen, Pasian a piang hihna ahi hi. 

Hitalezong, Jesu Khrist ginna pen theihna pan in a hung om masa a, tualeh Jesu Khrist pen Pasian tapa ahihna gingtate'n a thupiakte a zui ua, ama'uh itpa itna pen, a mit ua a muhtheihte uh itna ah a kilangsak zeel uh hi. Tuachi a Amah Jesu Khrist etton a nei in, a ni teng hinkhua ua leitung zekheemnate dou in, a douzou zeel uh hi. 

๐Ÿ™๐Ÿ’PASIAN A PIAN MANPHATNA๐Ÿ’๐Ÿ™

๐Ÿ™Pasian a pian a manphatna ahihleh leitung zohna ahi. 
Bible in, "Pasian a piang taphot in leitung a zou hi. Tualeh hih ahi leitung tung a gualzohna, i ginna uh," (1 John 5:4) a chi hi.

๐Ÿ™Pasian a pian a manphatna ahihleh taangtawn a hinna ahi. 

Bible 1John 5:12 na in, "Kuahileh Tapa nei in hinna a nei hi; kuahileh Pasian Tapa neilou in hinna a nei kei hi," a chi a, genbeh ngai nawnlou in a kichian mahmah hi.

๐Ÿ™ Pasian a pian a manphatna ahihleh nget zousiah neihtheih na ahi. 
Bible, 1John 5:14-15 na in, "Tu in amah a i kimuanna uh ahihleh hih ahi, sil khatpeuh ama deihdan a i nget leh, a hung ngaikhia zel hi. Tualeh i nget taphot uh a hung ngaihkhiatsak chih i theih uh leh, a kiang a i sil nget uh i muta chih i thei uh hi," a na chi hi. 

Hilaitak ah, i theihsiam mahmah diing ua poimawh khat ahihleh, Pasian a piangte'n Pasian deihlamte mah deih pen in a nei uh, chih ahi. 

A omdan pen, nopsakna diing hilou in, Pasian thupina diing zaw a ngeen chihna ahi hi. Hua mah ahi, Ama deihdan a ngetna pen, a thupiakte zui dik kawm a ngetna zong ahi hi. Hua pen Pasian a piangte nget zeeldan ahi zaw hi๐Ÿ™. 

๐Ÿ™ Pasian a pian a manphatna ahihleh taangtawn hinna neite chih kitheihna ahi.
Lai Siangthou, 1John 5:13 na in, "Tangtawn hinna na neita uh chih na theihna diing un nou Pasian Tapa min gingtate kiang ah hih thute ka gelh ahi, tualeh Pasian Tapa na gintat zing theihna diing un," a na chi hi.

Tuachiin, i ngetnate ua i lawhchinna un, taangtawn hinna i neite uh chih a hung theisak hi. Tualeh Pasian thu ah zong kimtak a gelh in a om hi. 

๐Ÿ™๐Ÿ’Khrist a ka lawm it aw, jesu khrist pen Pasian tapa ahi chih na ginna saang a nangmah a sil bawltheizaw bangmah a omkei chih theisiam in aw, na ginna sil bawltheihna thupidan zilthak in aw.

Leitung zou diing in haatna nei keng, chi a suanlam i bawlte uh maw, ginna taksap ziak hi kha-thei hi. Leitung pen nangma haatna a zou diing na hikei a, na ginna a zou diing na hizaw hi.๐Ÿ’๐Ÿ™

"Jesu Pasian Tapa ahi chih gingtate chihlouh kua e leitung a gualzou diing?" 1John 5:5.

๐Ÿ™HIH AHIHLEH PASIAN THU AHI๐Ÿ™

๐Ÿ™๐Ÿ’GOSPEL MESSENGER๐Ÿ’๐Ÿ™
Share:

No comments:

Post a Comment

Comments not related to the topic will be removed immediately.

Recent Posts

Popular Posts

Articles

SUBSCRIBE

Thangkhal Bible in Mobile

Mobile phone a Thangkhal NT Bible koih ding dan

Read Thangkhal NT Bible

JOIN KV fb

ZOMI FINS

PHOTO GALLERY

THANGKHAL COSTUMES
TBCWD TOUR 24-Sept-2022
Kulhvum Prayer

Blog Archive