EAGLE BRIDGE BAWL’ZAWH HITA

27.06.2024: Luwangsangol & Phaileng bial a Nam Pasal Hangsante tui tuankha lou a apan'munte uh atun'theihna ding uh deihsakna zal leh mipi paisuk-paitoute tuilet ziak a abuai nawn louhna ding un Mongtung luidung tung ah Lei (bridge) neu khat Pu Haominthang Misao' makaihna nuai a kidawh, EAGLE BRIDGE chih minvuah pen zan, 26/06/2024, in Pu Helien Kipgen Defence Secretary K** in hon khiatna nei in, Pastor Kamtinsei in Pathian' kiang ah latna ana nei hi.

©ð™ð¨ð ðšð¦ 𝐈𝐧𝐒𝐢𝐠𝐡𝐭 
Share:

No comments:

Post a Comment

Comments not related to the topic will be removed immediately.

Recent Posts

Popular Posts

Articles

SUBSCRIBE

Thangkhal Bible in Mobile

Mobile phone a Thangkhal NT Bible koih ding dan

Read Thangkhal NT Bible

JOIN KV fb

ZOMI FINS

PHOTO GALLERY

THANGKHAL COSTUMES
TBCWD TOUR 24-Sept-2022
Kulhvum Prayer

Blog Archive