KUKI-ZO RALLY: Pu Thangminlian damsot hen๐Ÿ™

Tuni mass rally che lah a ka pachat pen gollhang Pu Thangminlian jangnom hausapu chapa hi ahi damsot hen.

Hetding khat chu 3rd May 2023 chandel mun a solidarity rally a jong chu pan analah ahi

Tibukim keija nampi min a rally pang nomlou ho ki gelphao Hite

Pu Thangminlian damsot hen๐Ÿ™ 
Share:

No comments:

Post a Comment

Comments not related to the topic will be removed immediately.

Recent Posts

Popular Posts

Articles

SUBSCRIBE

Thangkhal Bible in Mobile

Mobile phone a Thangkhal NT Bible koih ding dan

Read Thangkhal NT Bible

JOIN KV fb

ZOMI FINS

PHOTO GALLERY

THANGKHAL COSTUMES
TBCWD TOUR 24-Sept-2022
Kulhvum Prayer

Blog Archive